Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

11.01.2018

Kto ustala warunki pracy wójta?

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem Wojewody Świętokrzyskiego czynności związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wójta zarezerwowane zostały w ustawie dla przewodniczącego rady gminy, dlatego też unormowanie tej kwestii w uchwale rady gminy jest niedopuszczalne.

Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 23 lutego 2017 r. (PNK.I.4130.17.2017) stwierdził częściową nieważność uchwały rady gminy w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy wójta oraz upoważnienia przewodniczącego rady gminy do dokonania czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec Wójta.

Rada gminy w § 1-3 wyżej wspomnianej uchwały określiła warunki pracy wójta, a w szczególności termin rozpoczęcia pracy, rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania oraz wymiar czasu pracy. W § 4 uchwały ustalone zostały warunki płacy wójta, rada gminy określiła poszczególne składniki wynagrodzenia oraz ich wysokość. Z kolei na mocy § 5 uchwały, przewodniczący rady gminy upoważniony został do dokonywania wobec wójta czynności z zakresu prawa pracy określonych w art. 8 ustawy o pracownikach samorządowych [u.p.s.].

Organ nadzoru stwierdził, iż uregulowania zawarte w § 1-3 oraz § 5 uchwały rady gminy nie znajdują żadnego uzasadnienia prawnego. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, która określa status wójta jako pracownika samorządowego, stosunek pracy z organem wykonawczym gminy nawiązuje się na podstawie wyboru.

Zgodnie z art. 8 u.p.s. pracodawcą wójta jest urząd gminy, a czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności- wyznaczona przez wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.

Wojewoda wskazał, że z cytowanego wyżej przepisu wynika, iż upoważniony w stosunku do wójta do czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy jest przewodniczący rady gminy. Do niego należy również określenie warunków pracy wójta w szczególności wskazanie rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania, wymiaru czasu pracy i terminu jej rozpoczęcia. Z kolei ustalenie wynagrodzenia wójta należy do wyłącznej właściwości rady gminy, która normuje tę kwestię w drodze uchwały.

Jak stwierdził organ nadzoru, w świetle obowiązujących przepisów prawa kompetencje rady gminy w zakresie stosunku pracy wójta, ograniczone są wyłącznie do ustalenia wynagrodzenia tego pracownika samorządowego. Wojewoda Świętokrzyski w wydanym rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził, iż rada gminy upoważniając przewodniczącego rady do dokonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, przekroczyła swoje kompetencje wynikające z delegacji ustawowej. Wojewoda podkreślił, iż przewodniczący rady gminy upoważniony jest już z mocy prawa do wykonywania czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wójta, co za tym idzie rada gminy nie może normować tej kwestii w uchwale.

W związku z powyższym organ nadzoru stwierdził nieważność § 1-3 oraz § 5 przedmiotowej uchwały.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Marta Warzańska

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Prezes KNA UAM „Ad rem”, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj